Consument
Background image
Consommateur 1
Consommateur 1
Consommateur 1

Wat zijn de etappes van een online aankoop?

Om met vertrouwen op een website te surfen, moet de onderneming u toelichten wat de stappen zijn om een bestelling te plaatsen (welke informatie moet ik kunnen vinden voor ik een bestelling plaats?). De website moet op zo'n manier zijn gemaakt dat u de verschillende etappes van het aankoopproces gemakkelijk begrijpt: de verschillende opeenvolgende stappen, de manier waarop vergissingen kunnen worden verbeterd,…

Meestal verloopt een aankoopproces als volgt. Eerst kiest u de goederen of de diensten en voegt u deze toe aan uw winkelmandje. Vervolgens gaat u over tot het sluiten van de overeenkomst. Door te klikken op een specifiek icoon wordt u uitgenodigd om een traject te volgen. U moet elke stap doorlopen of goedkeuren door een klik op het gepaste icoon om naar de volgende stap te kunnen overgaan. Zo vult u het bestelformulier in, voert u uw persoonsgegevens in, kiest u uw wijze van levering en betaling, enz.

Zoals bovendien al onderstreept werd, als u voor het goed of de dienst moet betalen, dan moet u op een duidelijke en zichtbare manier herinnerd worden aan bepaalde punten, nog voor u de bestelling plaatst; het betreft:

  • de voornaamste kenmerken van het goed of de dienst;
  • alle informatie in verband met de te betalen totaalprijs (de prijs als zodanig en alle kosten);
  • de duur van de overeenkomst en de voorwaarden van opzegging, als het een overeenkomst van onbepaalde duur of met stilzwijgende verlenging betreft;
  • de eventuele minimumduur van uw verplichtingen voortvloeiend uit de aangegane overeenkomst.

Tijdens het verloop kan u de algemene voorwaarden raadplegen, evenals de tarieven en termijnen van levering, de eventuele taksen, het privacybeleid, ... U kan ook op ieder ogenblik de aankoopprocedure onderbreken en de website verlaten zonder de overeenkomst af te sluiten.

Het is de onderneming verboden om, bij het sluiten van een overeenkomst op het internet gebruik te maken van de mogelijkheid van defaultopties, die u dan zou moeten weigeren als u wil vermijden dat u één of meer bijkomende producten moet betalen. De onderneming moet uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor elke bijkomende betaling die niet bij de oorspronkelijke bestelling werd overeengekomen. Vraagt de onderneming uw uitdrukkelijke toestemming niet, en heeft ze gebruik gemaakt van defaultopties, dan kunt u terugbetaling vragen van de extra betalingen die u verricht hebt.

Eens alle fases van de aankoop zijn doorlopen en alle elementen van de overeenkomst zijn bepaald, tonen de meeste websites een samenvatting van de aankoopoperatie. Ga zeker nog een laatste maal de juistheid van alle gegevens na alvorens de bestelling definitief te bevestigen door op het daartoe voorziene icoon te klikken. Het is pas aan het einde van deze procedure dat de bestelling wordt geregistreerd. Alvorens uw bestelling uit te voeren, moet de onderneming u de technische middelen ter beschikking stellen die nodig zijn om eventuele vergissingen in de gegevens recht te zetten.

Moet u betalen, dan moet de website van de onderneming u er expliciet op wijzen, dat de bestelling een verplichting tot betalen inhoudt. Moet u op een icoon of iets gelijkaardigs klikken om de bestelling te plaatsen, dan moet daarbij vermeld worden dat het een "bestelling met betalingsverplichting" betreft, of een analoge formulering die ondubbelzinnig is. Leeft de onderneming deze verplichting niet na, dan bent u niet gebonden door de bestelling of de overeenkomst.

Is de bestelling geplaatst, dan moet de onderneming u via elektronische weg de ontvangst van uw bestelling bevestigen en daarbij een samenvatting van de bestelling weergeven. In bepaalde gevallen wordt op het scherm een pagina afgebeeld die u de registratie van uw bestelling bevestigt: u moet die gemakkelijk kunnen afdrukken of opslaan. Meestal wordt u een e-mail ter bevestiging gestuurd waarin het nummer van uw bestelling en de details weergegeven zijn.

Binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst (ten laatste op het moment waarop het goed wordt geleverd of nog voor de dienst wordt verleend), moet de onderneming u ook op een duurzame gegevensdrager bevestiging geven van de afgesloten overeenkomst (bijvoorbeeld: een e-mail, een USB-stick, een harde schijf, enz.; een hyperlink in een e-mail die verwijst naar de website van de onderneming is geen duurzame gegevensdrager). Die bevestiging moet alle precontractuele informatie bevatten die de onderneming u heeft moeten meedelen (informatie over het aankoopproces moet niet worden opgenomen in de bevestiging van de afgesloten overeenkomst). Dit is niet nodig wanneer die informatie u op voorhand al werd meegedeeld op een dergelijke duurzame gegevensdrager.

Heeft de overeenkomst betrekking op het leveren van een digitale inhoud zonder materiële drager, en hebt u vooraf uw uitdrukkelijke toestemming gegeven om met het leveren ervan te beginnen voor het verstrijken van de herroepingstermijn, en daarbij erkend dat u uw herroepingsrecht verliest, moet dat ook in de bevestiging worden vermeld.

Noteer dat al die informatie deel uitmaakt van de overeenkomst die u hebt afgesloten en dat de onderneming ze niet kan wijzigen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Aanverwante onderwerpen:
Hoe ben ik zeker dat ik geen vergissing heb begaan in mijn bestelling.
U bevestigt de bestelling.
Hoe ben ik er zeker van dat de verkoper mijn bestelling goed heeft ontvangen?