Handelaar
Background image
Commerçant
Commerçant
Commerçant

Hoe een website hosten ?

Zodra de site gecreëerd is, moet u hem op een server hosten, zodat hij op het internet terechtkomt. Vaak gebeurt die hosting door internetproviders die ook kunnen instaan voor de promotie van de site, voor de referentiëring in zoekmachines en dergelijke meer. Voor alle duidelijkheid zullen we het hier enkel hebben over wat specifiek met hosting te maken heeft.

Wat is een hostingovereenkomst ?

Beschikt u niet over de vereiste kennis en middelen om uw site te hosten (hetgeen in de praktijk vaak het geval zal zijn voor de kleine ondernemingen), wend u dan tot een derde. De hoster zal uw website herbergen; met andere woorden : hij verschaft u geheugenruimte op zijn machines. In het contract worden de respectieve verplichtingen van de partijen opgesomd en omschreven.

hoe een hostingprovider kiezen ?

Om een hostingprovider te kiezen, moet u een marktstudie maken. Ofwel doet u dat zelf, ofwel schakelt u daarvoor iemand anders in.
Nogmaals : elk geval is verschillend. Bepaal dus duidelijk uw behoeften en vraag desnoods advies aan een professional.

Welke diensten worden doorgaans verleend door hostingproviders ?

Webhostingproviders bieden u een ruim dienstenpakket aan, tegen diverse prijzen.

Uiteraard is de schijfruimte waarover u zult beschikken van kapitaal belang. Sommige webhosters verschaffen eveneens e-mailadressen, statistieken over de site, een grotere of kleinere bandbreedte (in Mbps), beveiligde betaalprogramma's (bijvoorbeeld SSL), frequente of minder frequente back ups, een al dan niet toegewijde server (een server is toegewijd als hij uitsluitend uw toepassingen host; in het andere geval wordt de server gedeeld tussen verschillende klanten), registratie van de domeinnaam, technische hulp per mail of per telefoon, enz.

Let er ook op dat uw site compatibel is met de server.

Welke zijn de opdrachten en de verplichtingen van de hostingprovider ?

De hoofdopdracht van een hostprovider bestaat in het herbergen van uw website, met eventueel nog andere dienstverleningen, afhankelijk van hetgeen in het contract is overeengekomen. Bij de keuze van een webhoster en van een hostingformule speelt de beschikbare schijfruimte een grote rol. Maar ook het geboden dienstenpakket (zoals aangegeven in het vorige punt) moet contractueel duidelijk uitgeschreven zijn.

Nog andere aspecten kunnen in het contract worden afgesproken. Zo kunnen clausules worden opgenomen over de beschikbaarheid van het systeem, met mogelijke sancties in geval van niet-eerbiediging van het contract. Evenmin mag u de veiligheid van de site over het hoofd zien (zie de rubriek computerveiligheid).

Als de hostprovider zijn verplichtingen niet nakomt, kan hij contractueel aansprakelijk worden gesteld, onder voorbehoud van eventuele clausules die de aansprakelijkheid van de provider beperken of die hem ervan vrijstellen.

Welke zijn mijn verplichtingen ?

Technisch gezien moet uw materieel compatibel zijn met de door de hoster voorgestelde diensten. Verder moet u de eventuele specificaties van uw medecontractant eerbiedigen.

Via een clausule kan worden bepaald dat de op de site verspreide informatie geoorloofd is en niet strijdig is met de openbare orde of de goede zeden, waardoor wordt herinnerd aan de algemeen aanvaarde wettelijke regels. Doch de provider kan verder willen gaan, bijvoorbeeld door simpelweg elke informatie van gewelddadige of obscene aard te verbieden. Als u het contract ondertekent, dan bent u ertoe gehouden daarvan de voorwaarden te eerbiedigen (tenzij bepaalde clausules onrechtmatig zouden zijn), zoniet kunt u aansprakelijk worden gesteld. De provider kan zich ook het recht voorbehouden uw webpagina's te controleren en er die uit te halen welke afwijken van de vastgestelde standaarden. Hij kan ook stipuleren dat u alleen aansprakelijk bent voor de inhoud van de site.
Uiteraard bent u ook verplicht de overeengekomen prijs te betalen.

Hoe de kwestie van de intellectuele eigendomsrechten regelen ?

U wordt geacht eigenaar te zijn van de intellectuele rechten op de componenten van de site (tekst, beeld, muziek, enz.) en inzonderheid van het reproductierecht, het aanpassingsrecht, het recht van communicatie aan het publiek en het vertaalrecht. De meeste providers wensen dat dit principe contractueel wordt vastgelegd.

U kunt ook bepalen dat de provider, buiten het kader van de overeenkomst, geen enkel recht heeft op de componenten van de site. Met andere woorden : de hostprovider mag de inhoud van de site reproduceren als back up en hij mag gegevens aan het publiek meedelen of verspreiden om de site toegankelijk te maken op het web. Het is hem echter verboden gegevens van de website te vertalen of voor zichzelf te gebruiken.

Wie is aansprakelijk indien er illegale informatie op de site wordt verspreid ?

Is de hostingprovider aansprakelijk voor de gegevens die op de server opgeslagen zijn ? Volgens de wet kan hij niet aansprakelijk worden gesteld als hij niet wist dat de door de website behandelde activiteiten of verspreide gegevens illegaal waren of als hij ze met de nodige spoed van de site verwijderde of ontoegankelijk maakte (na hiervan de Procureur des Konings te hebben verwittigd). De wet bepaalt ook dat de hostingprovider geen algemene verplichting heeft om toe te zien op de informatie die hij opslaat noch om te zoeken naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden.

Concreet : als de informatie die u op uw website verspreidt onwettig blijkt, dan moet de dienstverlener uw identiteit en adresgegevens aan de gerechtelijke overheden meedelen. Het is ook waarschijnlijk dat de hostingproviders worden gedagvaard voor de tegenstelbaarheid : op die manier kan hen worden bevolen het nodige te doen om onwettige gegevens ontoegankelijk te maken.
Eventueel zal de provider wensen dat er in het contract een beding wordt opgenomen waarbij zijn verplichtingen en aansprakelijkheid worden afgebakend. In zo'n beding wordt bijvoorbeeld bepaald dat u hem vrijstelt van elke aansprakelijkheid over de inhoud, door te garanderen dat de gehoste gegevens geen inbreuk uitmaken op de rechten van derden en niet strijdig zijn met de openbare orde en de goede zeden. In sommige gevallen zal hij de mogelijkheid willen hebben om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten door de toegang tot de informatie te verhinderen.

Kan ik de hostingprovider aansprakelijk stellen in geval van technische problemen ?

Meestal zorgt de provider ervoor dat het contract een clausule bevat die hem ontheft van alle aansprakelijkheid voor technische problemen in verband met het internet (wegens de grote toevloed van internetgebruikers op bepaalde uren of om redenen die te wijten zijn aan de internetproviders). In de regel zijn dergelijke clausules geldig voor zover ze de provider niet vrijstellen van elke aansprakelijkheid en op die manier van het contract een lege doos maken.

Daarentegen kan de hostprovider zich niet verschuilen achter de slechte werking van hardware of software indien hij nalaat de nodige schikkingen te nemen om dat soort problemen te voorkomen (bijvoorbeeld : het binnendringen van een virus wegens onvoldoende veiligheidsmaatregelen, enz.).

Wat is de duur van de overeenkomst ?

Een webhostingcontract kan worden gesloten voor welbepaalde duur of voor onbepaalde duur, in welk geval het door elk der partijen kan worden opgezegd middels een voldoend lange opzeggingstermijn.

Er kan ook een clausule over de postcontractuele procedure worden ingelast om te garanderen dat de gegevens, bij opzegging van de overeenkomst, aan een andere provider kunnen worden overgedragen. Dit zorgt voor continuïteit in de dienstverlening. Hoe dan ook, het proces moet omkeerbaar zijn om u de mogelijkheid te geven met zo weinig mogelijk ongemakken verder op het net te opereren.