Handelaar
Background image
Commerçant
Commerçant
Commerçant

Prijzen en taksen

Wat zegt de Belgische wet over de aanduiding van de prijzen?

In geval van de verkoop van een goed of een dienst moet u de prijs duidelijk en ondubbelzinnig aanduiden. Het moet gaan om de totale prijs (daarbij inbegrepen de btw, de taksen en de verplicht te betalen diensten). U moet duidelijk weergeven of de leveringskosten al dan niet zijn inbegrepen.

Behoudens in geval van een openbare verkoop, dient elke onderneming die goederen of diensten aanbiedt aan de consument schriftelijk de prijs mee te delen, op een leesbare, zichtbare en ondubbelzinnige manier.

Meer over uw informatieplicht inzake prijzen.

Wat met de taksen in geval van een grensoverschrijdende verkoop?

In geval van een verkoop aan een consument die in Europa woont, moet de consument het bedrag van de btw betalen (meestal 21% btw). Die btw wordt berekend op de waarde van de koopwaar plus de verzendingskosten.

In het geval van een verkoop aan een consument die buiten de Europese Unie woont,  moet die eventueel import- of invoerrechten betalen, accijnzen, presentatiekosten evenals de btw op de waarde van het product en op de portkosten, invoerrechten en representatiekosten.

De douaneaangifte: op wie rust de demarche?

Elk pakket dient te zijn voorzien van een beschrijving teneinde een douaneaangifte te kunnen verrichten via een uniek administratief document. In het geval waarin het vervoer wordt verzekerd door een vennootschap die belast is met de levering, verwittigt deze firma de klant in het geval hij een douaneaangifte moet invullen, tenzij de klant dan beslist dat de vennootschap deze demarche in zijn plaats mag verrichten (middels betaling).

Deze vennootschappen maken soms zelf verdachte pakketten over aan het douanekantoor. Het komt aan laatstgenoemde toe te beslissen om ze al dan niet te openen. Soms neemt het douanekantoor zelf het initiatief tot controles. Deze worden niet systematisch verricht. Het gaat om steekproeven waarbij men zich in het bijzonder richt tot bepaalde categorieën van koopwaren waarin men vaak namaak of andere fraude aantreft: sigaretten, cd & dvd, kledij en accessoires, parfums en cosmetica, elektrische apparaten, geneesmiddelen, auto-onderdelen, …

U wenst nog meer informatie?

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane

Welke informative moet ik aan de klant verschaffen voor de bestelling?

De leveringskosten