Handelaar
Background image
Commerçant
Commerçant
Commerçant

Prijzen en taksen

Wat zegt de Belgische wet over de aanduiding van de prijzen?

In geval van de verkoop van een goed of een dienst moet u de prijs duidelijk en ondubbelzinnig aanduiden. Het moet gaan om de totale prijs (daarbij inbegrepen de btw, de taksen en de verplicht te betalen diensten). U moet duidelijk weergeven of de leveringskosten al dan niet zijn inbegrepen.

Behoudens in geval van een openbare verkoop, dient elke onderneming die goederen of diensten aanbiedt aan de consument schriftelijk de prijs mee te delen, op een leesbare, zichtbare en ondubbelzinnige manier.

Meer over uw informatieplicht inzake prijzen.

Wat met de taksen in geval van een grensoverschrijdende verkoop?

Meer informatie : 

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/e-commerce

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce_en

De douaneaangifte: op wie rust de demarche?

Meer informatie : 

- Douane : https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/e-commerce

- Accijnzen : https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/accijnzen/e-commerce

U wenst nog meer informatie?

Welke informative moet ik aan de klant verschaffen voor de bestelling?

De leveringskosten