Handelaar
Background image
Commerçant
Commerçant
Commerçant

Publiciteit of informatie ?

Welke zijn de belangrijkste vormen van publiciteit op de netwerken ?

Kunnen beoefenaars van vrije beroepen publiciteit maken op het internet ?

De technieken van publiciteit op de netwerken zijn talrijk, gevarieerd en in voortdurende evolutie. Dit is de reden waarom hier enkel de meest klassieke procedés zullen worden aangevoerd. Indien u gebruik wenst te maken van originele, innoverende of gepersonnaliseerde publiciteitstechnieken, is het aangewezen zich rechtstreeks tot een vennootschap van e-marketing of een publicitair bedrijf te richten en de volledige wettelijkheid van de publiciteitstechniek na te gaan alvorens er gebruik van te maken.

Op het web is de meest verspreide vorm van publiciteit de publiciteitsbanner (of band).

De publiciteitsbanners zijn publiciteitsruimten die een deel van de webpagina in beslag nemen.

De publiciteitsbanners zijn in het algemeen van kleine omvang teneinde de internetgebruiker niet te ergeren door op overdreven wijze de webpagina waarop ze verschijnen te overweldigen. Gelet op deze bijzonderheid is het doel ervan om de internetgebruiker aan te spreken door te spelen met originele slogans, ongewone vormen, aanlokkelijke beloftes, aantrekkelijke vormgeving, animaties… Het doel is de internetgebruiker aan te zetten op de banner te klikken waarop een link is geplaatst teneinde hem te leiden naar de site van de adverteerder waarop meer informatie kan worden bekomen omtrent de aangeboden goederen of diensten, om deel te nemen aan promotionele spelen of online te bestellen.

Op het web worden nog andere vormen van publiciteit gebruikt. Bijvoorbeeld, de interstitiëlen zijn publicitaire boodschappen die enkele seconden op het volledige scherm verschijnen. Zij zijn ontwikkeld om gebruik te maken van de tijd die verloopt tussen het ogenblik waarop de gebruiker een webpagina vraagt en het ogenblik waarop deze pagina effectief op het scherm verschijnt.

De superstitiëls zijn publiciteitspagina's die verschijnen wanneer het downloaden van een gevraagde site aan de gang is. Er kunnen tevens automatisch publicitaire boodschappen verschijnen op het scherm bij de opening van een webpagina, in een pop-up venster. Bovendien kan U gebruik maken van sponsoring of steun van een site om uw banners of superstitiëls af te beelden.

De e-mail is een andere belangrijke wijze van verspreiding van publiciteit via de netwerken. De publiciteitsboodschap kan rechtstreeks in de e-mail of in een aangehecht bestand verschijnen of een link bevatten naar een publicitaire webpagina.

U kan er tevens voor kiezen om uw publiciteit te verspreiden door een discussieforum of een chat te sponsoren of door uw eigen forum of blog te creëren. Het wordt daarentegen door internetgebruikers weinig geapprecieerd dat een adverteerder zich mengt in een forum of een groep om er massaal publiciteit te maken. Het merendeel van de gedragscodes die het gebruik van forums of chat beheersen, verbiedt trouwens de massale verzending van ongevraagde publiciteit (spamming).

Men dient niet de referentie te vergeten dat aan een site toelaat om in de aanbiedingen in de zoekmotoren of in de gidsen goed geplaatst te staan en eventueel sleutelwoorden te bekomen die zullen toelaten dat uw website bijzonder zichtbaar zal verschijnen onder het opschrift van de "gesponsorde link" wanneer een internetgebruiker een zoekmotor ondervraagt in verband met de goederen die u verkoopt.
Tenslotte is het mogelijk om publiciteit te integreren in de gratis van internet te downloaden software. Vaak wordt deze publiciteit automatisch afgebeeld bij elk gebruik van de software en kan deze zelfs worden hernieuwd bij elke verbinding van de gebruiker met het netwerk.

Wat is publiciteit in de ogen van de wet ?

Volgens de wet is publiciteit elke vorm van communicatie die ertoe strekt, rechtstreeks of onrechtstreeks, goederen, diensten of het imago te promoten van een onderneming, een organisatie of een persoon met een commerciële, industriële of artisanale activiteit of die een vrij beroep uitoefent.

Deze definitie is zeer breed en slaat in het bijzonder op alle vormen van online publiciteit die dus onderworpen zullen zijn aan de wetgeving betreffende de publiciteit in het algemeen en betreffende de publiciteit op de netwerken in het bijzonder.

De wet voorziet echter uitzonderingen. Aldus maakt geen publiciteit uit:

 • de informatie die de rechtstreekse toegang verschaft tot de activiteit van de onderneming, de organisatie of de persoon, in het bijzonder een domeinnaam of een e-mail adres;
 • de mededelingen die op onafhankelijke wijze worden uitgewerkt, in het bijzonder wanneer deze worden verschaft zonder financiële tegenprestatie.

Anders gezegd maakt, ten titel van illustratie, geen publiciteit uit:

 • het enkele feit een site te hebben;
 • het feit informatie te verschaffen die geen promotie zou zijn;
 • de link naar een publicitaire site, wanneer deze wordt gecreëerd zonder tegenprestatie (financieel of een andere) en voortkomende van de persoon die deze site houdt (bijv. indien een persoon een link op zijn site plaatst die naar uw site verwijst zonder van uwentwege enige vergoeding of tegenprestatie te vragen);
 • de vermelding van de domeinnaam of het e-mailadres, een logo of een merk indien dit wordt gedaan zonder financieel verband of een andere tegenprestatie vanwege de persoon die deze domeinnaam, dit adres, dit logo of dit merk houdt.

Worden op algemene wijze niet beschouwd als publiciteit: de informatie betreffende uw activiteit die op onafhankelijke wijze wordt uitgewerkt door een derde persoon indien deze wordt verschaft zonder financiële tegenprestatie of elk ander economisch voordeel van uwentwege.

Hoe mijn publiciteit op de netwerken verspreiden ?

Er zijn publicitaire bedrijven en agentschappen op de markt die gespecialiseerd zijn in e-marketing. Zij houden zich bezig met het verspreiden van uw publiciteit op de netwerken, in het bijzonder door publicitaire ruimtes op andere sites te huren om er uw banners, pop-up, enz. te plaatsen of door voor u verrichtingen van direct marketing via e-mail te realiseren. Zij informeren u trouwens omtrent de statistieken betreffende de verspreiding van uw publiciteit (bijv. het aantal internetgebruikers dat op de banners heeft geklikt).
U kan zich tevens tot deze specialisten richten om de op uw site beschikbare publicitaire ruimtes te beheren teneinde deze te verhuren aan andere adverteerders.

Welke informatie dient verplicht in mijn publiciteit vermeld te zijn ?

Ongeacht de aangewende vorm van publiciteit op de netwerken en de bestemmelingen van deze publiciteit dient bepaalde informatie te worden verschaft.

In de eerste plaats dient de internetgebruiker onmiddellijk te begrijpen dat het om publiciteit gaat teneinde elke verwarring met andere informatie te vermijden. Dit is de reden waarom er op één of andere manier, leesbaar, duidelijk en ondubbelzinnig de vermelding "publiciteit" dient te verschijnen zodra er een risico op verwarring bestaat. Dit betekent bijvoorbeeld dat, wanneer er een risico op verwarring bestaat, de vermelding publiciteit dient afgebeeld te zijn in of in de nabijheid van uw publicitaire banners of in de zone "onderwerp" van uw promotionele elektronische brieven.

Bovendien dient de persoon voor wiens rekening de publiciteit wordt gedaan duidelijk te identificeren zijn. Dienaangaande is het niet nodig dat zijn naam rechtstreeks in de inhoud van de publiciteit verschijnt. Het volstaat dat de informatie betreffende de adverteerder gemakkelijk toegankelijk is, bijvoorbeeld door middel van een link die verwijst naar de site van de adverteerder.

Wat is bedrieglijke publiciteit ?

Bedrieglijke publiciteit is elke publiciteit die op enige wijze, de presentatie ervan inbegrepen, vatbaar is om de personen te misleiden tot wie zij zich richt en hun keuze te beïnvloeden of schade toe te brengen aan een concurrent. Zulke publiciteit is verboden door de wet.
Aldus is in het bijzonder elke bedrieglijke publiciteit verboden:

 • betreffende de aanduidingen, al dan niet verplicht, die er in vermeld staan: bijvoorbeeld elke publiciteit die beweringen bevat die kunnen misleiden betreffende de identiteit, de aard, de samenstelling, de origine of de duur, de kwantiteit, de beschikbaarheid, de wijze en de datum van fabricatie of de karakteristieken (prijzen, verrichte tests en controles…) van een goed of een dienst;
 • betreffende uw identiteit of uw kwaliteiten: bijvoorbeeld indien de publiciteit laat verstaan dat u de enige verdeler van een goed in België bent terwijl dit niet het geval is;
 • door verzwijging: bijvoorbeeld de afwezigheid van bepaalde aanduidingen kan aanleiding geven tot misleiding in verband met het goed, de dienst of uw identiteit of kwaliteiten;
 • in verband met het karakter zelf van de publiciteit: indien de publiciteit niet duidelijk als dusdanig herkenbaar is (ter herinnering, het is verplicht de vermelding « Publiciteit » aan te brengen zodra er een risico op verwarring bestaat);
 • die denigrerend is ten aanzien van een andere onderneming of zijn goederen, diensten of activiteiten;
 • die slaat op een aanbieding van goederen of diensten terwijl u niet over voldoende voorraad beschikt of niet effectief de prestatie van de diensten kan verschaffen die normaal dienen te worden voorzien, gelet op de omvang van de publiciteit;
 • enz.

Onder welke voorwaarden kan ik vergelijkende publiciteit op het internet voeren ?

De vergelijkende publiciteit is elke publiciteit die, uitdrukkelijk of stilzwijgend, een concurrent of de door een concurrent aangeboden goederen of diensten identificeert (bijvoorbeeld het feit in zijn publiciteit aan te kondigen dat men minder duur is dan een welbepaalde concurrent).

Deze vorm van publiciteit is toegelaten, doch onder bepaalde voorwaarden:

 1. ze is niet bedrieglijk;
 2. ze vergelijkt goederen of diensten die aan dezelfde noden beantwoorden of hetzelfde doel hebben;
 3. ze vergelijkt op objectieve wijze één of meerdere essentiële, pertinente, verifieerbare en representatieve karakteristieken van deze goederen en diensten (bijvoorbeeld de prijs);
 4. ze veroorzaakt geen verwarring op de markt tussen u en uw concurrent of tussen uw merk, commerciële benaming, andere tekens van onderscheiding, goederen of diensten en deze van een concurrent;
 5. ze leidt niet tot het diskrediet of het zwart maken van merken, commerciële benamingen, andere tekens van onderscheiding, goederen, diensten, activiteiten of situaties van een concurrent;
 6. voor de goederen met een herkomstbenaming heeft ze in elk geval betrekking op goederen met dezelfde benaming;
 7. zij trekt geen ongeoorloofd profijt uit de bekendheid van een merk, een commerciële benaming of andere tekens van onderscheiding van een concurrent;
 8. zij biedt geen goed of dienst aan als een imitatie of een reproductie van een goed of een dienst dat slaat op een beschermd merk of een beschermde commerciële benaming.

Opgepast, op de netwerken kunnen bepaalde praktijken worden beschouwd als vergelijkende publiciteit:

 • het feit in uw publiciteit een link in te voeren naar een site van een concurrent om aan de internetgebruiker toe te laten u te vergelijken;
 • het feit beroep te doen op de techniek van framing (dat wil zeggen het reproduceren van een site binnen een andere site) om de site van een concurrent in uw publiciteit te doen verschijnen teneinde te kunnen vergelijken.

Kunnen beoefenaars van vrije beroepen publiciteit maken op het internet ?

In principe kan elke persoon publiciteit maken op het internet, daarbij de beoefenaars van vrije beroepen inbegrepen.
Evenwel hebben de bevoegde beroepsorganisaties en ordes het recht om hun leden te onderwerpen aan de naleving van een bepaald aantal deontologische of professionele regels waardoor in bepaalde gevallen de mogelijkheid van het voeren van publiciteit wordt beperkt. Deze beperking op het principe van de vrijheid van publiciteit dient te zijn ingegeven door de bezorgdheid om fundamentele principes te garanderen, zoals de onafhankelijkheid, de waardigheid en de eer van het beroep, evenals het beroepsgeheim en de loyauteit naar klanten en andere leden van het beroep toe.

Aldus varieert het op de publiciteit toepasbare stelsel voor elke beroep, in functie van de van kracht zijnde professionele regels. Indien u beoefenaar bent van een vrij beroep en u publiciteit wenst te maken, licht u dan eerst in bij uw beroepsorde teneinde de eventuele grenzen te kennen die in deze aangelegenheid zouden zijn gesteld.