Handelaar
Background image
Commerçant
Commerçant
Commerçant

Wat is een domeinnaam?

De domeinnaam is een gebruikersvriendelijke vertaling van het IP-adres (Internet Protocol) dat toelaat om de internetsite terug te vinden. Dat IP-adres neemt de vorm aan van 4 getallen die elk maximaal 3 cijfers bevatten tussen 0 en 225 (voor de IPv4-adressen) of van acht groepen karakters (voor de IPv6-adressen).

De onderneming kan een domeinnaam niet kopen, maar zij verkrijgt een licentierecht op deze domeinnaam dat hernieuwbaar is. Er bestaan verschillende soorten domeinnamen die verbonden zijn aan een land (.be voor België, .eu voor Europa, enz.) of aan een soort activiteit (.com voor commerciële ondernemingen, .edu voor universiteiten).


Iedereen kan een domeinnaam.be registreren, of het nu gaat om een onderneming, een organisatie of een particulier. Men moet niet in België wonen of, voor een vennootschap, in België gevestigd zijn.

De domeinnaam moet eenvoudig te onthouden zijn voor de internetgebruikers opdat deze de naam onthouden en snel de site van uw onderneming terugvinden (bv. naam van de onderneming + achtervoegsel ".be").

Om een domeinnaam.be te bekomen, moet u een aanvraag doen via de tussenkomst van een erkend agent van de DNS. U vindt de lijst van deze agenten terugvinden op de website van de DNS Belgium.

De domeinnaam.be die ik wens te registreren is reeds in gebruik. Wat kan ik doen?

Er bestaan twee mogelijkheden:

  • ofwel heeft de persoon die de domeinnaam heeft bekomen het recht deze te bezitten (bijvoorbeeld : zijn onderneming draagt dezelfde naam als de uwe in een verschillende sector);
  • ofwel heeft deze de domeinnaam bekomen zonder er recht op te hebben.

In dat laatste geval heeft de site DNS Belgium een procedure in beslechting van geschillen voorzien die u toelaat uw recht te verdedigen en eventueel in uw voordeel de domeinnaam terug te krijgen die onrechtmatig zou zijn verworven.

Kan ik eender welke domeinnaam registeren?

Hoewel het merendeel van de mensen denkt dat elke domeinnaam die nog niet werd gereserveerd vrij kan worden geregistreerd - volgens het principe van "first come, first served" - is het nodig om dat principe ernstig te nuanceren.


In de eerste plaats moet immers het recht of de rechten worden gerespecteerd waarover derden beschikken ten aanzien van een domeinnaam (merk, commerciële benaming, familienaam, enz.), in het bijzonder indien u niet over enig recht op die domeinnaam beschikt. Vervolgens gaan de rechters meer en meer diegenen straffen die massaal domeinnamen van bekende vennootschappen reserveren met het enkele doel om ze peperduur te verkopen. Natuurlijk wordt uw registratie van een domeinnaam niet geweigerd vermits de verschillende vennootschappen, die de toelating hebben om domeinnamen te registreren, hun taak vervullen zonder a priori te controleren of het recht dat andere personen zouden kunnen hebben op de naam die u wenst te registreren.

Indien een derde echter klacht neerlegt en een rechter of een arbiter legitieme rechten in zijn hoofde erkent, kan men u dwingen om die domeinnaam aan de opeisende derde over te dragen.

Zo lijkt dus niets u te verbieden om "indelekkerefriet.com" te registreren indien een vennootschap met die naam daartoe nog niet is overgegaan. Nochtans kan het gebeuren dat de door u gekozen domeinnaam vroeg of laat wordt betwist door de vennootschap "In de lekkere friet" waarvan u het merk of eenvoudig de commerciële benaming heeft gebruikt. Hetzelfde zou kunnen gebeuren indien u de domeinnaam "celinedion.be" registreert terwijl u noch uw familie deze naam draagt. Weet dat indien u zich schuldig heeft gemaakt aan cybersquatting (of domain name grabbing of onrechtmatige toe-eigening van een domeinnaam), de rechter u zou kunnen veroordelen de kwestieuze domeinnaam over te dragen aan de titularissen van de rechten hierop (de vennootschap "In de lekkere friet" of Céline Dion) en hij zou u eventueel kunnen veroordelen tot de betaling van een schadevergoeding.

Om elk probleem te vermijden, raden wij u dus aan uw domeinnaam te goeder trouw te kiezen, zonder de intentie te schaden en niet met een lucratief doel, en omwille van een geldige reden (u houdt van tuinbouw, u heeft "Afrikaansebloemen.com" geregistreerd om daarop een site over de bloemen van Afrika af te beelden). In dit geval zal uw domeinnaam in principe niet worden betwist. Zorg er tevens voor om geen domeinnaam te reserveren die de naam van een bekend merk bevat vermits deze merken speciaal beschermd zijn en het voor u moeilijk zal zijn om aan te tonen dat u een geldige reden heeft om deze domeinnaam te gebruiken.

Wat is cybersquatting (onrechtmatig toe-eigenen van een domeinnaam)?

Domain name grabbing of cybersquatting is een illegale praktijk die erin bestaat een domeinnaam te laten registreren die overeenstemt met een bestaand merk (goed of dienst), een commerciële benaming of een familienaam om te verhinderen dat de titularis van dat merk of die naam de domeinnaam registreert of om hem die domeinnaam te verkopen tegen een hoge prijs.

Wat is domeinnaamverwarring?

Het gaat om een andere afkeurenswaardige praktijk die erin bestaat een domeinnaam te gebruiken die nauw verwant is aan die van een zeer gekende site om het verkeer naar die laatste site af te leiden naar de zijne (bijvoorbeeld een site van verkoop van boeken die amazonne.com zou noemen).

U wenst nog meer informatie?

De site van de FOD Economie geeft een algemeen overzicht van het beheer van de domeinnamen (".be"; ".com"; ".org"; …) op Belgisch en op internationaal vlak. Bovendien verwijzen de talrijke links in de teksten u naar de verschillende autoriteiten die bevoegd zijn voor de toekenning en/of het beheer van de domeinnamen.

En ook: DNS Belgium, Een domeinnaamgeschil, wat nu? 

 [