Handelaar
Background image
Commerçant
Commerçant
Commerçant

Wat voorziet de wet betreffende de garantie?

Wat voorziet de wet?

Volgens de wet moet de verkoper instaan voor elk gebrek aan overeenstemming indien het gebrek zich voordoet binnen de twee jaren vanaf de levering. De periode van twee jaar wordt verlengd met de tijd die nodig is voor de herstelling of vervanging van het goed of met de tijd dat de onderhandelingen met de consument duren om een oplossing te vinden. Uitzondering op deze regel: de tweedehands goederen. Voor deze goederen kan de termijn in onderling overleg worden ingekort, doch deze kan in geen geval minder zijn dan één jaar vanaf de levering.

Welke goederen of overeenkomsten zijn betrokken?

De garantie geldt voor de consumptiegoederen, dat wil zeggen de lichamelijke roerende goederen zoals een tafel, een wagen, een microgolfoven,… met uitzondering van water, gas en elektriciteit en de goederen voor onmiddellijke consumptie.

Zijn tevens betrokken: de overeenkomsten van levering van te fabriceren of te produceren consumptiegoederen. In de hypothese waarin het installeren van een keuken deel uitmaakt van de verkoopsovereenkomst en de installatie van deze keuken gebrekkig blijkt, zal de garantietermijn tevens van toepassing zijn. Dit geldt ook indien de keuken wordt geïnstalleerd door de consument en de gebrekkige montage te wijten is aan een vergissing in de montage-instructies.

Wanneer is de verkoper gehouden tot garantie?

De wet schrijft voor dat de verkoper gehouden is tot garantie indien er een gebrek aan overeenstemming is tussen het goed en de overeenkomst. Om de overeenstemming tussen het gekochte goed en het gevraagde goed te evalueren, wordt er rekening gehouden met vier criteria. Het gekochte goed moet:

  • overeenstemmen met de door de verkoper gegeven beschrijving;
  • geschikt zijn voor elk gebruik dat wordt beoogd door de consument (zoals aanvaard door de verkoper);
  • geschikt zijn voor de gebruiken waartoe zulke goederen gewoonlijk dienen;
  • de kwaliteit en de prestaties vertonen waaraan de consument zich redelijkerwijze mag verwachten.

Wat kan de consument eisen?

Indien de gekochte goederen niet overeenstemmen met de beschrijving die wordt weergegeven in de garantieverklaring of in de publiciteit, is de verkoper er wettelijk toe gehouden de goederen zonder kosten te vervangen of te herstellen.

Indien de herstelling of de vervanging  disproportioneel blijkt of teveel tijd vereist, heeft de consument recht op een passende prijsvermindering of op de ontbinding van de overeenkomst met terugbetaling van de prijs. In geval van terugbetaling, moet de koper een vermindering van prijs aanvaarden in verhouding tot het gebruik van het goed. In geval van terugbetaling, kan het bedrag dus minder hoog zijn dan de aankoopprijs. In bepaalde gevallen kan de consument eventueel geleden schade aantonen en een financiële compensatie in de vorm van een schadevergoeding eisen.

In ieder geval moet de consument, zodra hij een gebrek vaststelt, de verkoper hiervan zo vlug mogelijk verwittigen. De algemene voorwaarden kunnen een termijn bepalen waarbij, bij het verstrijken ervan, het te laat is om de verkoper in te lichten, doch deze termijn dient minstens twee maanden te zijn vanaf het ogenblik waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld. In principe is er een verjaringstermijn van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de consument het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, om de verkoper te dagvaarden.

In de zes eerste maanden vanaf de aankoop moet de koper enkel aantonen dat er een gebrek aan overeenstemming is. Hij moet niet aantonen dat dit gebrek reeds bestond op het ogenblik van de levering vermits men automatisch aanneemt dat dit het geval was.

Na de eerste zes maanden moet de koper aantonen dat er een gebrek aan overeenstemming bestond op het ogenblik van de levering, doch dat dit gebrek zich pas later heeft gemanifesteerd.

Als binnen de zes maanden een expertise nodig is, dan is deze ten laste van de verkoper en na het verstrijken van deze termijn, is zij ten laste van de consument die het bestaan van een gebrek aan conformiteit wil aantonen.

Wat is een commerciële garantie?

Bovenop de wettelijke garantie kunnen verkopers en producenten bijkomende, contractuele, commerciële garanties geven om meer kopers aan te trekken. Zij verbinden de verkoper en er moet in worden gestipuleerd dat de consument tevens wettelijke rechten heeft (wettelijke garantie).

De commerciële garantie kan nooit de wettelijke garantie verkorten of aantasten.

Wat na de twee jaar van wettelijke garantie?

Na deze termijn van twee jaar is enkel het regime van de verborgen gebreken van toepassing. De consument-koper zal dan moeten bewijzen dat er een verborgen en ernstig gebrek bestond op het ogenblik van de levering. In dit geval kan de consument een prijsvermindering vragen of de ontbinding van de overeenkomst, doch hij kan niet meer de vervanging noch de herstelling van het goed eisen.

Geldt de garantietermijn van twee jaar tevens voor de toebehoren?

De wettelijke garantie van twee jaar geldt tevens voor alle toebehoren voor zover de levensduur ervan dit toelaat.

U wenst nog meer informatie?

De algemene voorwaarden