Handelaar
Background image
Commerçant
Commerçant
Commerçant

Wat voorziet de wet betreffende de garantie?

Wat voorziet de wet?

Volgens de wet moet de verkoper instaan voor elk gebrek aan overeenstemming indien het gebrek zich voordoet binnen de twee jaren vanaf de levering. De periode van twee jaar wordt verlengd met de tijd die nodig is voor de herstelling of vervanging van het goed of met de tijd dat de onderhandelingen met de consument duren om een oplossing te vinden. Uitzondering op deze regel: de tweedehands goederen. Voor deze goederen kan de termijn in onderling overleg worden ingekort, doch deze kan in geen geval minder zijn dan één jaar vanaf de levering.

Welke goederen of overeenkomsten zijn betrokken?

De garantie geldt voor de consumptiegoederen, dat wil zeggen de lichamelijke roerende goederen zoals een tafel, een wagen, een microgolfoven,… met uitzondering van water, gas en elektriciteit en de goederen voor onmiddellijke consumptie.

Zijn tevens betrokken: de overeenkomsten van levering van te fabriceren of te produceren consumptiegoederen. In de hypothese waarin het installeren van een keuken deel uitmaakt van de verkoopovereenkomst en de installatie van deze keuken gebrekkig blijkt, zal de garantietermijn tevens van toepassing zijn. Dit geldt ook indien de keuken wordt geïnstalleerd door de consument en de gebrekkige montage te wijten is aan een vergissing in de montage-instructies.

Er zijn ook wettelijke garantieregels voor digitale inhoud (bijvoorbeeld computerprogramma's, videogames, digitale boeken, cd's, dvd's) en digitale diensten (zoals film- of muziekstreamingdiensten).

Wanneer is de verkoper gehouden tot garantie?

De wet schrijft voor dat de verkoper gehouden is tot de wettelijke garantie gedurende een periode van twee jaar nadat de consument het goed in bezit heeft genomen. Als verkoper bent u verplicht om een goed te leveren in overeenstemming met de overeenkomst.   Om de overeenstemming tussen het geleverdegoed en het gevraagde goed te evalueren, wordt er rekening gehouden met acht criteria (4 subjectieve criteria en 4 objectieve criteria). Het geleverdegoed moet:

 • conform de beschrijving, gegeven door de verkoper, zijn;
 • geschikt zijn voor het gewenste gebruik opgegeven door de consument;
 • worden geleverd samen met alle toebehoren en instructies zoals bepaald in de overeenkomst;
 • van updates worden voorzien als bepaald in de koopovereenkomst;
 • geschikt zijn voor de doeleinden waar goederen van hetzelfde type doorgaans voor dienen;
 • in voorkomend geval, beschikken over de kwaliteit van en beantwoorden aan de beschrijving van een monster of model, dat de verkoper aan de consument vóór de sluiting van de overeenkomst ter beschikking heeft gesteld;
 • in voorkomend geval, samen met het toebehoren, waaronder verpakking, installatie-instructies of andere instructies, die de consument redelijkerwijs mag verwachten, worden geleverd;
 • de hoeveelheid hebben en de kwaliteiten en andere kenmerken bezitten, onder meer met betrekking tot duurzaamheid, functionaliteit, compatibiliteit en beveiliging die voor hetzelfde type consumptiegoederen normaal zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van de consumptiegoederen en rekening houdend met publieke mededelingen die zijn gedaan door of namens de verkoper of andere personen in eerdere schakels van de overeenkomstenketen, waaronder de producent, in het bijzonder in reclameboodschappen of op de etikettering.

Voor wat de digitale inhoud en diensten betreft is de leverancier wettelijk verplicht aan de consument digitale inhoud en diensten te bieden in overeenstemming met de contractvoorwaarden. Een digitale inhoud of digitale dienst moet aan bepaalde conformiteitsvereisten voldoen, zoals het geval is voor goederen. Het gaat daarbij om zowel subjectieve (bepaald in de overeenkomst) als objectieve conformiteitsvereisten. Een digitale inhoud of digitale dienst moet:

 • wat betreft de beschrijving, hoeveelheid en kwaliteit, functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit en andere kenmerken, voldoen aan de overeenkomst;
 • geschikt zijn voor elk bijzonder door de consument gewenst gebruik;
 • worden geleverd samen met alle toebehoren, instructies, met inbegrip van installatie-instructies, en klantenservice, als vereist in de overeenkomst;
 • van updates zijn voorzien als bepaald in de overeenkomst;
 • geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor digitale inhoud of digitale diensten van hetzelfde type gewoonlijk zouden worden gebruikt;
 • beschikken over de hoeveelheid, kwaliteit en prestatiekenmerken, - onder meer met betrekking tot functionaliteit, compatibiliteit, toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid - waarover digitale inhoud of digitale diensten van hetzelfde type gewoonlijk beschikken en die de consument gezien de aard van de digitale inhoud of digitale dienst redelijkerwijs mag verwachten, en rekening houdend met publieke mededelingen die zijn gedaan door of namens de handelaar of andere personen in eerdere schakels van de overeenkomstenketen, in het bijzonder in reclameboodschappen of op etikettering;
 • in voorkomend geval, samen met andere toebehoren en instructies die de consument redelijkerwijs mag verwachten, worden geleverd;
 • overeenstemmen met de proefversie of de preview van de digitale inhoud of digitale dienst die door de handelaar ter beschikking werd gesteld voordat de overeenkomst werd gesloten.

Als handelaar moet u ervoor zorgen :

 • de consument te informeren over de updates, waaronder beveiligingsupdates, die nodig zijn om de conformiteit van de digitale inhoud en digitale dienst te behouden;
 • de updates te leveren, gedurende de periode die de consument redelijkerwijs kan verwachten of gedurende de periode die de koopovereenkomst voorziet, waarbij er sprake kan zijn van een continue levering. De consument is dan wel zelf verantwoordelijk om die updates te installeren zoals aangegeven. Als dat niet gebeurt dan is de verkoper niet aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die daardoor ontstaan.

Elk conformiteitsgebrek dat het gevolg is van de verkeerde integratie van de digitale inhoud of digitale dienst in de digitale omgeving van de consument wordt beschouwd als een conformiteitsgebrek van de digitale inhoud of digitale dienst. Dat geldt zowel voor integratie door de handelaar als door de consument op basis van foutieve instructies.

Wat kan de consument eisen?

Indien de gekochte goederen niet overeenstemmen met de overeenkomst, is de verkoper er wettelijk toe gehouden de goederen zonder kosten te vervangen of te herstellen.

Indien de herstelling of de vervanging  disproportioneel blijkt of teveel tijd vereist, heeft de consument recht op een passende prijsvermindering of op de ontbinding van de overeenkomst met terugbetaling van de prijs. In geval van terugbetaling, moet de koper een vermindering van prijs aanvaarden in verhouding tot het gebruik van het goed. In geval van terugbetaling, kan het bedrag dus minder hoog zijn dan de aankoopprijs. In bepaalde gevallen kan de consument eventueel geleden schade aantonen en een financiële compensatie in de vorm van een schadevergoeding eisen.

In ieder geval moet de consument, zodra hij een gebrek vaststelt, de verkoper hiervan zo vlug mogelijk verwittigen. De wet voorziet een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld..

Wat het goed betreft: om van de wettelijke garantie te genieten moet de consument enkel aantonen dat er een gebrek aan overeenstemming is, dat zich heeft gemanifesteerd in de periode van twee jaar nadat het goed in bezit genomen werd. Hij moet niet aantonen dat dit gebrek reeds bestond op het ogenblik van de levering vermits men automatisch aanneemt dat dit het geval was. Indien u als verkoper de toepassing van de garantie wilt weigeren, moet u bewijzen dat het gebrek aan overeenstemming niet bestond op het moment van de levering van de goed. Als een expertise nodig is om aan te tonen dat er bij de levering van het goed geen gebrek aan conformiteit was, dan is deze ten laste van de verkoper.

Voor wat de digitale inhoud en diensten betreft moet de digitale inhoud of digitale dienst uiteraard geleverd worden. Wanneer dat niet het geval is, moet de consument u eerst in gebreke stellen. Geeft u daaraan geen gevolg, dan kan de consument vragen om de overeenkomst te ontbinden.

Op het ogenblik dat een conformiteitsgebrek wordt vastgesteld, heeft de consument het recht om de digitale inhoud of digitale dienst conform te laten maken, tenzij dat onmogelijk is of voor de handelaar onevenredige kosten met zich meebrengt. Dat moet binnen een redelijke termijn na kennisgeving gebeuren, alsook kosteloos en zonder ernstige overlast voor de consument.

Wanneer dat geen optie is, kan de consument :

 • een prijsvermindering eisen: ze moet evenredig zijn aan de verminderde waarde van of de periode met niet-conforme levering van de digitale inhoud of digitale dienst;
 • een ontbinding eisen van de overeenkomst: enkel indien het conformiteitsgebrek niet gering is.

De garantietermijn geldt in principe 2 jaar vanaf de levering van digitale inhoud en diensten. Die termijn geldt voor digitale inhoud en diensten die via één enkele leveringstransactie (of een reeks afzonderlijke leveringstransacties) zijn verworven, zoals downloadbare e-boeken, de aankoop van films online of het downloaden van muziekbestanden.

De garantie kan echter in bepaalde gevallen worden uitgebreid, met name wanneer de overeenkomst voorziet in de continue levering van digitale inhoud en diensten gedurende een periode (bv. abonnement op streaming- of clouddiensten gedurende een bepaalde tijd van enkele maanden of jaren, lidmaatschap van een platform voor sociale media voor onbepaalde tijd).

 • Bewijslast in geval van een enkele leveringstransactie (of reeks van afzonderlijke leveringstransacties)

Gedurende het eerste jaar wordt het gebrek vermoed te hebben bestaan vanaf de levering van de digitale inhoud of de digitale dienst. Gedurende het eerste jaar, wordt het gebrek verondersteld; het is aan de handelaar om het bewijs te leveren dat het gebrek ontstaan is door een fout of bepaald gebruik van de consument. Na 1 jaar kan de handelaar de consument vragen om het bewijs te leveren dat het gebrek reeds bestond bij de levering.

 • Bewijslast in geval van continue levering gedurende een periode

De handelaar is aansprakelijk voor een conformiteitsgebrek dat zich voordoet of kenbaar wordt in de periode waarin de digitale inhoud of digitale dienst volgens de overeenkomst moet worden geleverd.

Tijdens de volledige duur van de overeenkomst rust de bewijslast betreffende de conformiteit van de digitale inhoud of digitale dienst op de handelaar.

Wat is een commerciële garantie?

Bovenop de wettelijke garantie kunnen verkopers en producenten bijkomende, contractuele, commerciële garanties geven om meer kopers aan te trekken. Zij verbinden de verkoper en er moet in worden gestipuleerd dat de consument tevens wettelijke rechten heeft (wettelijke garantie).

De commerciële garantie kan nooit de wettelijke garantie verkorten of aantasten. Ze moet verder gaan dan de wettelijke garantie (bijvoorbeeld door een langere bescherming te bieden).

Wat na de twee jaar van wettelijke garantie?

Na deze termijn van twee jaar is het regime van de verborgen gebreken van toepassing. De consument-koper zal dan moeten bewijzen dat er een verborgen en ernstig gebrek bestond op het ogenblik van de levering. In dit geval kan de consument een prijsvermindering vragen of de ontbinding van de overeenkomst, doch hij kan niet meer de vervanging noch de herstelling van het goed eisen.

Geldt de garantietermijn van twee jaar tevens voor de toebehoren?

De wettelijke garantie van twee jaar geldt tevens voor alle toebehoren voor zover de levensduur ervan dit toelaat.

U wenst nog meer informatie?

De algemene voorwaarden