Handelaar
Background image
Commerçant
Commerçant
Commerçant

Wat zijn de grenzen van de inhoud van mijn site ?

Buiten het recht op de persoonlijke levenssfeer en de intellectuele rechten moet u ook nog een aantal fundamentele rechten van derden eerbiedigen. Concreet betekent dit dat de gegevens die u in uw website opneemt wettelijk moeten blijven en dat het plaatsen van elke onwettige of nadelige informatie (laster, smaad, racisme, pedofilie, enz.) kan worden bestraft.

Wat zijn de grenzen van de vrijheid van meningsuiting ?

U heeft recht op vrijheid van meningsuiting, wat inhoudt dat het u vrij staat uw mening te zeggen en inlichtingen of ideeën te ontvangen en door te geven, zonder inmenging van overheidswege. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wees er reeds op dat die vrijheid niet alleen geldt "voor de informatie of de ideeën die gunstig werden onthaald of die als onschuldig en onverschillig worden beschouwd, maar ook voor die welke schokken, verontrusten of kwetsen. Zo willen het pluralisme, de verdraagzaamheid en de geest van openheid, zonder dewelke de democratische samenleving niet bestaat".

Doch die vrijheid is niet absoluut : u mag niet om het even wat over iemand gaan vertellen, want dan kunt u het recht op eer en goede naam van die persoon schenden. U mag ook geen racistische of xenofobische uitlatingen doen. De overheidsinstanties kunnen dus formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties opleggen, voor zover ze bij de wet voorzien zijn en in een democratische samenleving nodig zijn voor het nastreven van een van de rechtmatige doelstellingen bepaald in het artikel 10 van het Europees Verdrag van de rechten van de mens (bijvoorbeeld de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen of de waarborging van het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht).

Welke gegevens mag ik niet op mijn site plaatsen ?

  • Omdat ze illegaal zijn, raden we u aan volgende gegevens uit uw website te weren (de lijst is niet uitputtend), waarvan bepaalde hierna zullen worden gedetailleerd :
  • informatie die aanspoort tot haat of rassendiscriminatie;
  • informatie die de eer of de reputatie van derden schaadt;
  • informatie van gewelddadige of obscene aard;
  • pornografische informatie waarbij minderjarigen betrokken zijn;
  • gevaarlijke informatie (zelfmoordtechnieken, methodes voor de vervaardiging van bommen, recepten voor stoffen waarvan het gebruik verboden is - drugs, verdovende middelen, enz.);
  • de afbeelding van een derde zonder hem toestemming te hebben gevraagd;
  • letterkundige werken of kunstwerken (muziek, boeken, enz.) - dit is in strijd met de intellectuele eigendomsrechten;
  • informatie die voorbereidt op hacking of die via hacking werd bekomen;
  • of hyperlinks naar zo'n informatie.

De term "informatie" betekent hier teksten, beelden, foto's of alle andere multimediamiddelen.

We gaan daar nu verder op in.

Wat gebeurt er indien ik lasterlijke of eerrovende informatie op mijn website zet ?

Volgens het Strafwetboek maakt hij die een persoon kwaadwillig beschuldigt van een feit dat zijn eer kan krenken of hem aan de openbare verachting kan blootstellen zonder daarvan het bewijs te leveren, zich schuldig aan laster of eerroof. Dat is bijvoorbeeld het geval als u over een van uw concurrenten informatie verspreidt waarin hem twijfelachtige handelspraktijken worden aangewreven (omkoperij, belastingfraude, enz.).

Naast de strafrechtelijke sanctie, kan de persoon die het slachtoffer is van dergelijke aantijgingen schadeloosstelling eisen voor het nadeel dat hem werd berokkend. Het zou dus wel eens kunnen dat u in zo'n geval wordt veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding

Wat gebeurt er indien mijn website racistische of xenofobische uitlatingen bevat ?

Als uw site gegevens met racistische of xenofobische inslag bevat, kunt u strafrechtelijke sancties oplopen. Zo kan u worden vervolgd als men vaststelt dat u aanspoort tot haat, discriminatie of geweld tegen een persoon, groep of gemeenschap of tegen een van de leden van die groep of gemeenschap, wegens het ras, de huidskleur, het voorgeslacht, de nationale of etnische oorsprong of een van die kenmerken.

Er werden reeds rechterlijke beslissingen genomen over sites of discussiefora met haatdragende inslag. Als u onwettige of schadelijke informatie online brengt, kan u daarvoor burgerlijk aansprakelijk worden gesteld.

Wat gebeurt er indien er kinderpornografie op mijn site wordt verspreid ?

Zowel het bezit (met kennis van zaken) als het verspreiden van foto's of andere visuele informatiedragers waarop seksuele standjes of handelingen van pornografische aard worden voorgesteld en waarbij minderjarigen betrokken zijn of worden voorgesteld, is streng verboden en zal zwaar worden bestraft.

Als u zo'n inbreuk begaat, kan u voor de Belgische strafrechtbanken worden gedaagd, ongeacht of uw website nu gehost is op een in België of in het buitenland gevestigde server (die laatste hypothese geldt echter alleen als u in België wordt gesnapt). U moet ook weten dat heel wat landen gelijkaardige wetgevingen hebben uitgevaardigd. Wie zich schuldig maakt aan dat soort gedragingen belandt zo goed als zeker in de cel.

Te meer daar de overheid tal van procedures uitwerkte om dergelijke overtredingen aan het licht te brengen.

Kan het gerecht beslag leggen op mijn informaticamaterieel ?

Ja. Uw informaticamaterieel kan door de gerechtelijke instanties in beslag worden genomen als het bewijskrachtige informatie bevat of het onderwerp, het resultaat of het middel is voor de uitvoering van een misdaad of misdrijf (bijvoorbeeld kinderpornografische, racistische of andere gegevens).

Vaak is de inbeslagname van computermaterieel niet wenselijk, omdat dit de hele activiteit van een onderneming onnodig kan lamleggen (het resultaat is soms buiten verhouding). In dergelijke gevallen en voor zover de technische mogelijkheden van de overheid reiken, zal zij zich ertoe beperken de gegevens te kopiëren en te blokkeren (door bijvoorbeeld een beroep te doen op de crypteringstechniek). Uiteraard is het de bedoeling bewijzen bijeen te brengen en te vermijden dat die gegevens worden gewijzigd.

Als het volume onwettige gegevens te groot is of als het technisch onmogelijk is er een kopie van te nemen (voor zover de inbeslagname van het materieel niet wenselijk is), dan beperken de gerechtelijke instanties zich ertoe de blokkering van de gegevens op te leggen. Er kan ook worden afgeweken van de vereiste om de gegevens te blokkeren indien de rechtsvervolgingen daardoor niet in het gedrang komen.

Materieel ten slotte dat strijdig is met de openbare orde of de goede zeden (zoals pornografische beelden waarbij minderjarigen betrokken zijn) of dat een gevaar vormt voor de integriteit van de informaticasystemen of -gegevens kan worden gewist (nadat er een kopie van werd gemaakt).

Bij zo'n inbeslagname heeft de procureur des Konings de verplichting de persoon die verantwoordelijk is voor uw informaticasysteem achteraf in te lichten over het verrichte onderzoek en hem een samenvatting te verstrekken van de gekopieerde, ontoegankelijk gemaakte of uit de computer gehaalde gegevens.

Als u deze inbeslagname betwist, dan geeft de wet u de mogelijkheid de procureur des Konings te vragen ze op te heffen (in strafrechtelijk kort geding).

Kunnen de gerechtelijke instanties iets onderzoeken in mijn informaticasysteem ?

Ja. Krachtens recente wetsbepalingen kan de onderzoeksrechter een onderzoek van uw informaticasysteem bevelen (concreet zal hij daarmee een officier van de gerechtelijke politie belasten). Die procedure kan worden vergeleken met een huiszoeking. De onderzoeksrechter kan dit onderzoek ook uitbreiden tot een ander informaticasysteem of tot een gedeelte ervan dat zich elders bevindt.

Aan wie kan het gerecht vragen om mee te werken ?

De gerechtelijke instanties kunnen om de medewerking van derden verzoeken. Het zou immers kunnen dat sommige delen van uw site beschermd zijn door toegangscodes om de vertrouwelijkheid en integriteit te waarborgen van de gegevens die erin worden bewaard. Doch die - overigens volkomen wettelijke - veiligheidsmaatregelen zouden de gerechtelijke instanties kunnen belemmeren in hun zoeken naar de waarheid.

Aan personen die weten hoe uw informaticasysteem - en uw website - in elkaar zitten, kan dan ook worden gevraagd informatie te verstrekken over de werking van het systeem en over de manier waarop men toegang heeft tot het systeem en tot de gegevens die erin zijn opgeslagen. Er zou bijvoorbeeld kunnen worden gevraagd naar de encryptiesleutels om de gegevens te ontcijferen. De personen die worden verzocht inlichtingen te verstrekken kunnen zowel invoerders of verdelers van software zijn als veiligheidsspecialisten, certificatiedienstverleners en dergelijke meer.

Die verplichte samenwerking zou ook kunnen bestaan in het in werking stellen van het informaticasysteem of, naargelang van het geval, in het opzoeken, beschikbaar stellen, kopiëren, niet beschikbaar stellen of verwijderen van de door het systeem opgeslagen, verwerkte of overgedragen relevante gegevens.

In dat geval kan de overheid een beroep doen op om het even welke geschikte persoon.

Dit mag evenwel niet worden geëist van een verdachte (op grond van het principe van het vermoeden van onschuld). In de praktijk zal de onderzoeksrechter er zich zelfs toe onthouden de medewerking te vragen van elke persoon die nog niet is beticht, maar over wiens betrokkenheid twijfel bestaat. Die regel is ook toepasselijk op de naaste familieleden van de verdachte : ook zij kunnen niet worden verplicht bijstand te verlenen aan de gerechtelijke autoriteiten.

Wie weigert met de overheid mee te werken of opzoekingen in een informaticasysteem belemmert, krijgt een gevangenisstraf van zes maanden tot een jaar en/of een geldboete.