Consument
Background image
Consommateur 1
Consommateur 1
Consommateur 1

Waar klacht neerleggen?

U beschikt over verschillende mogelijkheden als u:

  • een illegale praktijk op het internet online wilt melden;
  • klacht wilt neerleggen bij de gerechtelijke autoriteiten.

Opgelet: burgerlijke geschillen, d.w.z. betwistingen in verband met de uitvoering van de verplichtingen van de overeenkomst (het weigeren van levering, het niet naleven van de garantie, het weigeren geld terug te betalen, ...) vallen in principe onder de bevoegdheid van de burgerlijke rechter. In zo'n geval kunt u best een advocaat raadplegen.

Een illegale praktijk op het internet online melden

Bent u een consument (particulier)? Het Meldpunt voor consumenten is ConsumerConnect. U kunt via ConsumerConnect een inbreuk op de consumentenwetgeving melden aan de Economische Inspectie. Op ConsumerConnect vindt u ook informatie over uw rechten en plichten als consument.

Bent u een onderneming? Het Meldpunt voor ondernemingen is MeldPunt. Klik dan op "Nieuwe melding", kies een thema en beantwoord enkele vragen om uw probleem te melden aan de bevoegde inspectiedienst. Het Meldpunt maakt het mogelijk informatie te verzamelen om de kwaliteit van de controles door de verschillende inspectiediensten te verbeteren. De bevoegde dienst zal uw melding analyseren en mogelijk een onderzoek instellen. De bevoegde dienst verstrekt in principe geen informatie over het onderzoek en komt niet tussen bij de oplossing van uw geschil. Nuttige informatie over de alternatieve geschillenregeling tussen ondernemingen vindt u op BELMED.

Klacht neerleggen bij de gerechtelijke autoriteiten

Klacht neerleggen is een ernstige beslissing die u niet ondoordacht mag nemen. Voordat u klacht neerlegt, is het altijd aangeraden per e-mail of brief contact op te nemen met de betrokken onderneming. Vergeet daarbij niet volgende zaken te vermelden: uw contactgegevens, de redenen van uw ontevredenheid en wat u van de betrokken onderneming verwacht. Bewaar altijd een kopie van uw schrijven en van de eventuele antwoorden die u ontvangt.

U kunt klacht neerleggen bij de federale politie, die het dossier zal overmaken aan de procureur des Konings. U kunt ook een schriftelijke klacht richten tot de procureur des Konings van uw woonplaats.