Handelaar
Background image
Commerçant
Commerçant
Commerçant

Wanneer ben ik contractueel gebonden?

In het laatste stadium van de online aankoop wordt de klant gevraagd zijn betaling te bevestigen. In de meeste gevallen beschikt de klant over een herroepingsrecht.

Een langs elektronische weg gesloten overeenkomst is een overeenkomst die op afstand wordt gesloten, d.w.z. zonder dat de partijen zich in elkaars aanwezigheid bevinden. In principe is een contract dus gesloten wanneer u de bestelling van een klant krijgt en u in België gevestigd bent. Vanaf dat ogenblik bent u met uw klant contractueel verbonden. Dit betekent dat u de verplichting heeft de bestelling uit te voeren en dat u niet meer kunt terugkrabbelen en van mening veranderen. U heeft de verplichting aan de klant of via de site een bewijs van ontvangst van zijn bestelling te zenden waarbij ze wordt samengevat. In principe kunt u zich aan die regel onttrekken door gebruik te maken van een voorbehoud van goedkeuring, nl. door in de overeenkomst duidelijk en uitdrukkelijk aan te geven dat u alle bestellingen zal uitvoeren onder het voorbehoud dat u ze aanvaardt of dat uw aanbiedingen geen verbintenis inhouden.

Gaat u echter een overeenkomst aan met een consument, dan verbiedt de wet u contractueel te bepalen dat de consument zich onmiddellijk en definitief verbindt, terwijl u zich slechts verbindt onder een voorwaarde waarvan het realiseren ervan afhangt van uw enkele wil. Dit betekent dat het verboden is een voorbehoud van goedkeuring in uw voordeel op te nemen in het contract en terzelfdertijd te bepalen dat de consument gehouden is door de bestelbon die hij u opstuurde. Hoe dan ook, de consument heeft het laatste woord.

Daarentegen heeft u wel het recht bij uw aanbod objectieve voorbehouden te maken, d.w.z. dat u de overeenkomst mag onderwerpen aan voorwaarden die niet uitsluitend van uw wil afhangen. U kunt bijvoorbeeld vermelden dat uw aanbod geldt zolang de voorraad strekt. U hoeft dit zelfs niet uitdrukkelijk op uw website te vermelden, aangezien algemeen aanvaard wordt dat een aanbieding in principe wordt gedaan onder het impliciete voorbehoud van de beschikbaarheid van de voorraden.

Indien het gaat om een consument, kent de wet hem de mogelijkheid toe de overeenkomst te herroepen in bepaalde hypotheses en binnen een bepaalde termijn.

U wenst nog meer informatie?

Hoe vermijden dat de klant vergissingen in zijn bestelling begaat?

Hoe het bestelproces op mijn website organiseren?

Welke informatie moet ik aan de klant bezorgen na de bestelling?