Handelaar
Background image
Commerçant
Commerçant
Commerçant

Hoe mijn site creëren?

Waarom een website creëren?

Er kunnen verschillende redenen zijn om een website te maken.

Als onderneming wilt u misschien een nieuwe dimensie geven aan uw beroepsactiviteit en beschikken over een site die een soort van virtueel uitstalraam is. Op die manier kan u namelijk een aantal inlichtingen geven over uw goederen, uw activiteit, het adres van uw winkels, enz. In dat geval dient uw webstek vooral om promotie en reclame te maken. Maar u kunt hem ook gebruiken om handel te drijven, bijvoorbeeld door internetgebruikers de mogelijkheid te geven via uw website uw goederen (boeken, cd's, vliegtuigtickets, …) aan te kopen of een beroep te doen op uw diensten (verzekeringen, archivering, advies, …) via uw site.

Welke zijn voor mij de mogelijkheden om een website te creëren?

Daartoe heeft u twee mogelijkheden :

  • ofwel ontwerpt u zelf uw website of vertrouwt u dit toe aan één van uw medewerkers;
  • ofwel doet u een beroep op een buitenstaander om uw volledige website of een deel ervan te ontwerpen.

Kiest u voor de eerste oplossing en wilt u dus enkel met uw eigen middelen uw site maken, dan zijn de zaken - juridisch gezien - vrij eenvoudig en hoeven we daarover niet verder uit te weiden. Maak een juiste raming van uw behoeften; dan weet u meteen welke menselijke, technische en financiële middelen er nodig zijn om uw site te verwezenlijken.

Laat u de klus klaren door een van uw medewerkers, dan is het raadzaam in zijn arbeidsovereenkomst een clausule op te nemen over de auteursrechten, de morele rechten en de vermogensrechten . Via een clausule waarbij de vermogensrechten aan u worden overgedragen, kan u uw website vrij exploiteren. In verband met het morele recht staat de Belgische wet niet de integrale overdracht van dit recht toe, doch een gedeeltelijke overdracht is mogelijk, bijvoorbeeld door aan uw medewerker die rechten te laten die verbonden zijn aan een eventuele schending van zijn eer of reputatie.

Als u echter de tweede oplossing prefereert, dan vertrouwt u de verwezenlijking van uw webstek gedeeltelijk of volledig (met alles erop en eraan) toe aan een onderaannemer. Uiteindelijk zal uw keuze dus bepaald worden door uw behoeften en door de middelen die u in dit alles wilt investeren. Het is tevens aangewezen om in de overeenkomst een clausule toe te voegen betreffende de regeling van de auteursrechten, de morele rechten en de vermogensrechten.

In verband met de vermogensrechten zal een clausule betreffende de overdracht (of minstens een schenking van licentie) van deze rechten in uw voordeel u toelaten de site te exploiteren. U kan tevens vragen dat de auteur gedeeltelijk afstand doet van zijn morele rechten.

Hoe een ontwerper kiezen voor het creëren van mijn site?

Een website op het internet creëren is een belangrijke operatie die u niet zomaar improviseert. Het dient het resultaat te zijn van lang nadenken en van een studie waarin de noden duidelijk werden gedefinieerd evenals de middelen die men bereid is eraan te besteden. Wilt u dat uw site gewoon een visitekaartje wordt, met een aantal inlichtingen van publicitaire aard over uw activiteit of wilt u er ook handel mee drijven, zodanig dat uw website een soort van "virtuele winkel" wordt, waar klanten-internetgebruikers hun aankopen kunnen doen ?

Aan de hand van zo'n analyse krijgt u een nauwkeurig beeld van de te bereiken doelstellingen en kan u een bestek laten opmaken (het gaat om een document waarin de beoogde doelstellingen worden weergegeven, op basis van een kalender, evenals een becijfering van de uit te voeren taken). Op basis daarvan kunnen websiteontwerpers u één of meer voorberekende suggesties doen.

Om de provider te kiezen die het meest aan uw verwachtingen beantwoordt, zullen verschillende criteria in rekening moeten worden genomen. We zetten die criteria even op een rijtje, maar u moet ze zelf in volgorde van belangrijkheid rangschikken. Hierbij is de technische en artistieke bekwaamheid van de ontwerper van doorslaggevend belang. Aarzel niet om aan de kandidaat-websiteontwerpers referenties en enkele voorbeelden van hun realisaties te vragen. Vergewis u er ook van dat ze economisch betrouwbaar zijn (dat ze bijvoorbeeld niet aan de rand van het faillissement staan) en juridisch o.k. zitten (op fiscaal of administratief vlak), om te vermijden dat hun werk onderbroken wordt. Ook de prijs is een niet te verwaarlozen factor (maar weet dat een hoge prijs niet altijd synoniem is van kwaliteit). Laat u bij uw keuze ook leiden door de bijkomende prestaties : zorgt de provider voor het onderhoud van de site, voor de bijwerking, … ?

Tijdens deze fases van analyse, opstelling van het bestek en keuze van websiteprovider kan u zich laten bijstaan door een consultant, wiens ervaring en knowhow wel eens heel nuttig zouden kunnen blijken, vooral als u een ambitieus en complex project op de rails wilt zetten.

Waarop dien ik te letten tijdens de onderhandelingen?

De duur van de onderhandelingen met uw provider hangt af van de complexiteit van het project dat u hem wilt toevertrouwen. Tijdens die periode staat het u vrij de onderhandelingen te verbreken, tenminste zolang u geen overeenkomst heeft gesloten. Toch moet u een aantal gedragsnormen in acht nemen, zoals de regels van goede trouw. Als men oordeelt dat u de onderhandelingen onrechtmatig heeft verbroken, dan kun u aansprakelijk worden gesteld. Wek bij uw gesprekspartner dus niet de indruk dat u met hem een overeenkomst wilt sluiten als u dat helemaal niet van plan bent.

Tijdens de hele duur van het onderhandelingsproces is elk der partijen ertoe gehouden de potentiële partner in te lichten over een aantal zaken.

Zo moet de ontwerper u bepaalde inlichtingen meedelen, zoals de technische eigenschappen van de site, de mogelijkheden om hem aan te vullen en uit te breiden, de vereisten waaraan hij onderworpen is, enz. Tevens moet de ontwerper zich bij u informeren omtrent uw verwachtingen en u eventueel helpen die verwachtingen te formuleren. Beperk u niet tot het passief in ontvangst nemen van die gegevens : u heeft er alle belang bij met de provider te dialogeren om hem duidelijk te maken wat u van die site verwacht, gelet op de karakteristieken van uw onderneming.

Daarnaast kan hij u ook advies verstrekken door met u te onderzoeken in hoever een of andere optie opportuun is voor uw site of door te wijzen op de beste aanpak om uw doel te bereiken. Hij dient u ook te waarschuwen voor mogelijke risico's of problemen.

Hoe ziet een overeenkomst voor het ontwerpen van een website eruit?

Het is hier niet de bedoeling een typecontract voor te stellen dat geschikt is voor alle situaties. We willen het enkel hebben over de essentiële punten waaraan u aandacht dient te besteden, met dien verstande dat elk contract eigen is aan de omstandigheden en dat het advies van een professional nooit overbodig is.

In de inleiding van het contract kan in het kort aangegeven worden waartoe de website moet dienen. Bij een eventueel geschil zal de rechter niet aarzelen om daarnaar te verwijzen als het erop aankomt de wil van partijen te interpreteren en trachten de beoogde doelstellingen te achterhalen.

In het bepalend gedeelte van de overeenkomst moeten de volgende zaken aan bod komen :

  • nauwkeurige aanduiding van het uitzicht en de eigenschappen van de site en definitie van de verplichtingen van de provider;
  • verplichtingen van de klant (medewerking en betaling van de overeengekomen prijs);
  • intellectuele eigendom;
  • vertrouwelijkheid;
  • opleveringsprocedure;
  • waarborgen en ontwikkeling van de site.

Uiteraard moet ook een precieze kalender worden opgesteld, met de data waarop de onderdelen van de site moeten worden geleverd of de site moet voltooid zijn. De partijen kunnen zich beperken tot het bepalen van een deadline of de tussentermijnen duidelijk vastleggen. Bij niet-naleving of laattijdige uitvoering kunnen diverse boetes worden opgelegd.

Ten slotte horen bij het contract meestal een aantal bijlagen waarin de technische kanten van het project worden geregeld.

Hoe de opdrachten en de verplichtingen van de ontwerper definiëren?

Naast het opsommen van de opdrachten van de ontwerper, doet u er goed aan zijn verplichtingen vast te leggen, niet enkel in technische bewoordingen maar ook als te bereiken doelstellingen. Zo kan in geval van geschil worden gecontroleerd of de provider zijn verbintenissen is nagekomen, niet alleen op basis van de technische specificaties van het lastenboek, maar ook met verwijzing naar de door u gedefinieerde diensten.

De verplichtingen van de websiteontwerper bestaan o.m. in het creëren van de structuur (grootte, aantal pagina's) en van de onderdelen (tekst, beeld, klank, logo's, animaties, enz.) van de site en in het uitwerken van de programma's die nodig zijn om deze te raadplegen. Vermeld desnoods of de ontwerper ook moet zorgen voor de hosting, de promotie en de indexering van de site of voor de registratie van de domeinnaam.

Al die aspecten moeten worden opgenomen in een lastenboek dat als bijlage bij het contract kan worden gevoegd.

Welke zijn mijn verplichtingen?

In de eerste plaats moet u natuurlijk de prijs betalen die werd overeengekomen voor de aanmaak van de website. Daarvoor zijn verschillende formules mogelijk. De totale prijs kan forfaitair worden vastgelegd (m.a.w. een vaste prijs voor het hele project). Maar de ontwerper kan ook de voorkeur geven aan een uurtarief, vooral als hij vindt dat uw behoeften vaag of onduidelijk gedefinieerd zijn. De betalingen kunnen worden gespreid naargelang het werk vordert. Aarzel niet om eventuele sancties in te bouwen voor het geval dat de uitvoering vertraging oploopt. Zorg ervoor dat u de prijs kunt herzien.

Daarnaast bent u er ook toe gehouden met de provider samen te werken. Vergeet niet dat de nieuwe site in de eerste plaats aan uw behoeften moet beantwoorden; bijgevolg is uw actieve deelname een waarborg voor het welslagen van het project. Verstrek de provider dus de nodige informatie, maar ook niet meer : gegevens van een netwerk kunnen worden verwerkt door eenieder die zich daartoe toegang verschaft. We raden u dan ook aan geen inlichtingen mee te delen die uw belangen kunnen schaden.

Hoe de kwestie van de intellectuele eigendomsrechten regelen?

Aangezien het maken van een website toch een hele investering is, is het ook logisch dat u houder wilt worden van de rechten op alle onderdelen van uw site. Het contract moet dus bepalen dat de ontwerper u sommige rechten overdraagt. Ook al is zo'n aanspraak gewettigd, toch moet hij in overeenstemming zijn met de eisen van de ontwerper die, van zijn kant, zijn creaties en knowhow wil beschermd zien om ze eventueel later te kunnen hergebruiken. Naargelang van het geval kan u zo beschikken over een reproductierecht voor het online brengen en exploiteren van de site, over een aanpassingsrecht om de site te wijzigen of uit te breiden, over een recht van communicatie aan het publiek of over een vertaalrecht.

Verder dient u een wederkerige garantie tegen uitsluiting in het contract op te nemen. Daardoor garandeert u dat de aan de ontwerper verstrekte elementen met het oog op de creatie van de site (het recht op beelden, logo's, teksten, muziek, enz.) geen afbreuk doen aan de rechten van derden. Van zijn kant waarborgt de ontwerper u dat hij houder is van de rechten op de programma's of de diverse gegevens die hij op de site plaatst. Bij niet-naleving van deze clausule moet de in gebreke zijnde partij de eventueel verschuldigde gerechtskosten en vergoedingen betalen. Die partij moet zich er ook toe verbinden de rechten te bekomen van het betwiste onderdeel of, bij gebrek daaraan, het te vervangen door een ander onderdeel dat gelijkaardige eigenschappen vertoont. Blijkt dit onmogelijk, dan moet de ontwerper - in de veronderstelling dat hij zijn verplichting i.v.m. de garantie tegen uitsluiting niet is nagekomen - een andere website maken.

Wat is een vertrouwelijkheidsclausule?

Tijdens de verwezenlijking van uw website zal u vaak dialogeren en informatie uitwisselen met de ontwerper. Het kan nuttig zijn een vertrouwelijkheidsclausule in te lassen, die elk van de partijen verbiedt bepaalde componenten (gegevens, methodes, knowhow, documenten, enz.) waarvan ze tijdens de ontwerpfase kennis hebben gekregen, te onthullen of mee te delen.

Hoe verloopt de opleveringsprocedure?

De oplevering van de site is een van de sleutelmomenten in het uitvoeringsproces van uw website. Na het controleren of uittesten komt het ogenblik waarop u beslist de website al dan niet te aanvaarden en de ontwerper te ontlasten van elke contractuele aansprakelijkheid in verband met de niet-conformiteit van de site met uw verwachtingen (onder voorbehoud van een eventuele contractuele waarborg of onderhoudsovereenkomst).

Voor het uittesten van uw webstek kan u speciale clausules in het contract laten opnemen : u kan bijvoorbeeld de mogelijkheid geven een deel van de site gedurende een bepaalde periode online te raadplegen via een beperkte toegang. In die tijdspanne kan u nagaan of de site beantwoordt aan de specificaties van het lastenboek. Kijk of de gewenste functies en programma's correct werken, of de pagina's kunnen gelezen worden door de gebruikelijke browsers, of de site wel degelijk de gegevens bevat die u heeft doorgespeeld.

Wat is de inhoud van waarborg- en aansprakelijkheidclausules?

In geval van schade na gebruik, raadpleging of exploitatie van de site kan gemakkelijk worden uitgemaakt wie aansprakelijk is als er daarover specifieke clausules in het contract zijn opgenomen.

U moet waarborgen dat de informatie die u de ontwerper verschaft juist en geoorloofd is; als de gegevens op uw website de rechten van derden schenden of in strijd zijn met bepaalde wetsbepalingen (bijvoorbeeld inzake verkoop op afstand), dan zal u en niemand anders daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

Van zijn kant zal de ontwerper proberen een of ander aansprakelijkheidsbeperkend beding in het contract te doen opnemen. Wees op uw hoede voor dat soort clausule. Vermijd dat de ontwerper zich daardoor bevrijdt van elke aansprakelijkheid voor de slechte werking van de site of voor aangerichte schade. Zorg ervoor dat zo'n clausule enkel geldt in geval van overmacht of bij verkeerd gebruik van de site door u zelf of door een internetgebruiker. Als de site slecht functioneert door een vergissing of vergetelheid van de ontwerper, dan kan dat aanzienlijke schade aanrichten en hij zou daarvoor in principe aansprakelijk kunnen zijn.

U kunt ook nog andere zaken contractueel vastleggen, zoals een limiet voor de aansprakelijkheid of sommige aspecten m.b.t. de veiligheid van de site.

Hoe de ontwikkeling en het up-to-date maken van de site regelen?

De nieuwe technologieën - en vooral het internet - kennen een nooit geziene ontwikkeling. Op juridisch vlak ontstaan er andere normen. Uw website mag aan die ontwikkelingen niet voorbijgaan en moet inspelen op uw nieuwe behoeften. Met andere woorden : uw site moet regelmatig up-to-date worden gemaakt.

U kunt dat zelf doen of laten doen door een van uw medewerkers die over de nodige bekwaamheid beschikt.

Maar u kunt ook een beroep doen op een professional. U zou die taak kunnen toevertrouwen aan de provider door in het onderhoudscontract, te bepalen dat hij de site dient aan te passen aan de eventuele wettelijke of reglementaire wijzigingen of dat hij hem moet ontwikkelen volgens uw behoeften.

Moet mijn website onderhouden worden?

Al kwam u tijdens de opleveringsprocedure misschien een aantal bugs of fouten op het spoor, toch kunnen sommige daarvan uw aandacht ontgaan zijn. Om zulke ongemakken te verhelpen, kan u met de ontwerper ook een onderhoudscontract sluiten.

U heeft er alle belang bij dat aspect zorgvuldig te regelen; zoniet is de ontwerper er niet toe gehouden voor het onderhoud van uw site te zorgen. In zo'n onderhoudscontract kan u bepalen dat de ontwerper de fouten of gebreken moet corrigeren die tijdens de opleveringsfase niet aan het licht kwamen. Gebruik liefst een functionele definitie van het begrip fout, zoals : "elk gebrek van de website die het onmogelijk maakt de contractueel vastgelegde resultaten te bereiken". Door de fout te definiëren als het niet beantwoorden aan de technische specificaties van de site neemt u namelijk het risico alle vereisten te moeten opsommen en er misschien een te vergeten.

Deze prestaties zullen onderworpen zijn aan het door u in acht nemen van bepaalde voorwaarden : zo kan de ontwerper een clausule laten opnemen waarbij hij niet aansprakelijk kan worden gesteld in geval van overmacht of als u de gebruiksonderrichtingen niet heeft gevolgd. Uiteraard wordt in zo'n geval geen rekening gehouden met uw bezwaren, zoals u die kunt laten gelden tijdens de opleveringsperiode en bent u verplicht de overeengekomen prijs te betalen.

Meer informative:

Wat is een domeinnaam?
Hoe de hosting van mijn site regelen?
Welke zijn mijn verplichtingen inzake auteursrecht?
Wat zijn de grenzen van de inhoud van mijn site?